Unit 2: Stage 8 Sample Sentences

Body
I-sǒn-saeng-nim and Kim-sǒn-saeng-nim talking.

I-sǒn-saeng-nim:
Il-song-ssi-nǔn chǒng-gong-i ǒ-ttǒ-k'e twe-se-yo?Kim-sǒn-saeng-nim:
Il-song-ssi-ǔi chǒng-gong-ǔn
kyǒng-yǒng-ha-gi-e-yo.


 
somone coming out of the conference room between the auditorium and copy room.

Chi-sǒn:
sil-le-ji-man i-ch'ǔng hwe-i-si-ri ǒ-di i-ssǒ-yo?

Il-song:
pok-ssa-sil-ha-go kang-dang sa-i-e i-ssǒ-yo.

 
 

chǒng-gongkyǒng-yǒng-hakkang-dang
Top of page