Unit 2: Stage 4 Vowels

Body
Yeong-mi and Michael.

Yǒng-mi:
Ma-i-k’ǔl-ssi-nǔn
ch’wi-mi-ga mwǒ-ye-yo?Michael:
chǒ-nǔn tǔng-sa-nǔl cho-a-hae-yo.Yǒng-mi-ssi-nǔn ch’wi-mi-ga
mwǒ-ye-yo?


 

The sound /wi/: the combination of /u/ and /i/
 
wi
ch'wi-mi
 
The sound /wǒ/: the combination of /u/ and /ǒ/
 

mwǒ-ye-yo?
 

Backward Build-up

ye-yo?

mwǒ-ye-yo?

ch'wi-mi-ga mwǒ-ye-yo?