Unit 2: Stage 4 Distinction between /tt/ and /t'/

Body
Chi-sǒn and Sǒng-min.

Chi-sǒn:
che no-t'ǔ-bu-gi tto ta-un-dae-ssǒ-yo.Sǒng-min:
kǔ-rae-yo?
Chi-sǒn-ssi no-t'ǔ-bu-gi ǒ-di i-ssǒ-yo?Chi-sǒn:
che ch'aek-ssang wi-e i-ssǒ-yo.


 

The sound /t'/: aspirated—closer to the sound /t/ as in touch in English

/ttǒ/ /t'ǒ/
k'ǒm-p'yu-t'ǒ
 
/ttǔ/ /t'ǔ/
no-t'ǔ-buk
 
/tte/ /t'e/
t'e-ni-sǔ
 
/tta/ /t'a/
pu-t'ak
 

Top of page