Unit 2: Stage 4 More on the Distinction between /ch/ and /ch'/

Body

The sound /ch'/ is aspirated (pronounced with a breath or puff of air)—like the sound /ch/ as in church in English.

/ch/
VS.
/ch'/
 
chwi, ch’wi
 
ch'wi-mi
 
chae, ch’ae
 
ch'aek-ssang
 
chi, ch’i
 
ch'il-p'an
 
chǒ, ch’ǒ
 

si-ch'ǒngch'ǒn-ma-ne-yo


 

Yeong-mi and Michael.

Yǒng-mi:
Ma-i-k’ǔl-ssi-nǔn
ch’wi-mi-ga mwǒ-ye-yo?Michael:
chǒ-nǔn tǔng-sa-nǔl cho-a-hae-yo.Yǒng-mi-ssi-nǔn ch’wi-mi-ga
mwǒ-ye-yo?