Unit 2: Stage 4 Dialogue II Review

Body

Backward Build-up

tae-ssǒ-yo.

ta-un-dae-ssǒ-yo.

no-t'ǔ-bu-gi tto ta-un-dae-ssǒ-yo.

che no-t'ǔ-bu-gi tto ta-un-dae-ssǒ-yo.

 

Dialogue II Review

Chi-sǒn and Sǒng-min.

Chi-sǒn:
Sǒng-min-ssi,
chǒ-rǔl chom to-wa-ju-si-ge-ssǒ-yo?Sǒng-min:
ne, mu-sǔn i-ri-e-yo?


 
Chi-sǒn and Sǒng-min.

Chi-sǒn:
che no-t'ǔ-bu-gi tto ta-un-dae-ssǒ-yo.Sǒng-min:
kǔ-rae-yo?
Chi-sǒn-ssi no-t'ǔ-bu-gi ǒ-di i-ssǒ-yo?Chi-sǒn:
che ch'aek-ssang wi-e i-ssǒ-yo.


 

Top of page