Unit 2: Stage 4 Three-Way Contrast Drill

Body
Chi-sǒn and Sǒng-min.

Chi-sǒn:
che no-t'ǔ-bu-gi tto ta-un-dae-ssǒ-yo.Sǒng-min:
kǔ-rae-yo?
Chi-sǒn-ssi no-t'ǔ-bu-gi ǒ-di i-ssǒ-yo?Chi-sǒn:
che ch'aek-ssang wi-e i-ssǒ-yo.


 

The Distinction among /t/, /tt/, /t'/

/te/ /tte/ /t'e/
t'e-ni-sǔ
 
/tae/ /t'ae/ /ttae/
ttae-mu-ne
 
/tǒ/ /t'ǒ/ /ttǒ/
ǒ-ttǒ-k'e
 
/ta/ /t'a/ /tta/
tta-ra-ha-se-yo
 

Top of page