Unit 2: Stage 3 Answer Key

Body

Exercise 1

 1. Wang-ssi-nǔn Chung-guk-ssa-ra-mi-e-yo.
 2. chǒ-nǔn Mi-guk-ssa-ram-i-e-yo.
 3. P’ǔ-ran-tchǔ-ssi-nǔn To-gil-ssa-ra-mi-e-yo.

Exercise 2

 1. che ko-hyang-ǔn P’ǔ-rang-sǔ P’a-ri-ye-yo.
 2. che ko-hyang-ǔn O-ha-i-o chu K’ǒl-lǒm-bǒ-sǔ-ye-yo.
 3. che ko-hyang-ǔn Kyǒng-gi-do Su-wǒ-ni-e-yo.
 4. che ko-hyang-ǔn To-gil P’ǔ-rang-k’ǔ-p’u-rǔ-tǔ-ye-yo.

Exercise 3

 1. a-ni-yo, Ma-k’ǔ-ssi-nǔn Yǒng-guk-ssa-ra-mi-e-yo.
 2. Yǒng-suk-ssi-ǔi ko-hyang-ǔn Sǒ-u-ri-e-yo.
 3. a-ni-yo, Ma-ri-a-ssi-nǔn P’ǔ-rang-sǔ-sa-ra-mi-e-yo.

Exercise 4

 1. Sǔ-mi-sǔ-ssi-nǔn chi-gǔm K’ael-li-p’o-ni-a chu
  Ro-sǔ-aen-gel-le-sǔ-e-sǒ sa-se- yo.
 2. I-kyo-su-ni-mǔn chi-gǔm Hang-guk In-ch’ǒ-ne-sǒ sa-se-yo.
 3. Ma-k’ǔ-ssi-nǔn chi-gǔm O-ha-i-o chu K’ǒl-lǒm-bǒ-sǔ-e-sǒ sa-se-yo.
 4. Ma-ri-a-ssi-nǔn P’ǔ-rang-sǔ P’a-ri-e-sǒ sa-se-yo.

Exercise 5

 1. sǒng-ha-mi ǒ-ttǒ-k’e twe-se-yo?
 2. ch’wi-mi-ga ǒ-ttǒ-k’e twe-se-yo?
 3. chu-so-ga ǒ-ttǒ-k’e twe-se-yo?