Unit 2: Stage 2 Location Particles

Body

-e
(denotes static location)
vs.
-e-sǒ
(denotes dynamic location)
 

chǒ-nǔn chi-be
i-ssǒ-yo.
be-verb (exist)
 
 
chǒ-nǔn chi-be-sǒ
kong-bu-hae-yo.
action verb (study)
 
 
 
p'i-ja-nǔn i-sik-ttang-e
ǒp-ssǒ-yo.
the negative
form of i-ssǒ-yo
 
chǒ-nǔn i-sik-ttang-e-sǒ
sik-ssa-hae-yo
action verb (eat/dine)
 
 
 

Backward Build-Up

 i-ssǒ-yo?

    ǒ-di i-ssǒ-yo?

no-t’ǔ-bu-gi ǒ-di i-ssǒ-yo?

              Chi-sǒn-ssi no-t’ǔ-bu-gi ǒ-di i-ssǒ-yo?

  kǔ-rae-yo? Chi-sǒn-ssi no-t’ǔ-bu-gi ǒ-di i-ssǒ-yo?