Unit 2: Stage 2 Dialogue Review

Body

Chi-sǒn and Sǒng-min.

Chi-sǒn:
Sǒng-min-ssi,
chǒ-rǔl chom to-wa-ju-si-ge-ssǒ-yo?

   

Sǒng-min:
ne, mu-sǔn i-ri-e-yo?

 
 
Chi-sǒn and Sǒng-min.

Chi-sǒn:
che no-t'ǔ-bu-gi tto ta-un-dae-ssǒ-yo.

 

Sǒng-min:
kǔ-rae-yo?
Chi-sǒn-ssi no-t'ǔ-bu-gi ǒ-di i-ssǒ-yo?

 
 
Chi-sǒn and Sǒng-min.

Chi-sǒn:
che ch'aek-ssang wi-e i-ssǒ-yo.