Unit 2: Stage 1 Dialogue Review

Body

Dialogue

James and Yǒng-mi waving at each other

James:
Yǒng-mi-ssi,
an-nyǒng-ha-se-yo?

   

Yǒng-mi:
Che-im-sǔ-ssi,
an-nyǒng-ha-se-yo?

 

ǒ-di ka-se-yo?
 
 

James and Yǒng-mi talking

James:
to-sǒ-gwa-ne ka-yo.

 

Yǒng-mi-ssi-nǔn
ǒ-di ka-se-yo?
   

Yǒng-mi:
chǒ-nǔn chi-gǔm
chi-be ka-yo.

   

James:
chi-be-sǒ
kong-bu-ha-se-yo?

 

James studying in the library

Yǒng-mi:
ne, chǒ-nǔn chi-be-sǒ kong-bu-hae-yo.

 

Che-im-sǔ-ssi-nǔn ǒ-di-sǒ kong-bu-ha-se-yo?  

James:
chǒ-nǔn to-sǒ-gwa-ne-sǒ kong-bu-hae-yo.

 
 

Top of page