Unit 1: Stage 9 Vocabulary 1

Body

Particles

ǔi:

possessive particle

 
Yǒng-mi-ǔi ch'wi-mi
Yǒng-mi's hobbies 
 
Ma-i-k'ǔl-ssi-ǔi nun
Michael-ssi's eyes
 
o-nǔl-ǔi nal-ssi
Today's weather
 
 

Nouns

girl reading movie times outside a theater

kǔk-tchang


a man fishing

nak-ssi


eyes

nun


 

mountain climber at the peak

tǔng-san


a woman's hair in a braid

mǒ-ri


bowling

pol-ling


 

a movie playing on a theater screen

yǒng-hwa


girl playing tennis

t'e-ni-sǔ


 

ch'wi-mi


hobbies
 

k'ǒm-p'yu-t'ǒ-ge-im


computer games
 

Pronouns

mwǒ / mu-ǒt


indicative/interrogative pronoun: what?
 

chǒ-ǔi / che


my
 

Top of page