Unit 1: Stage 9 Particle Shape 1

Body
tǔng-san
mountain climbing
 

ǔl
object particle
 

cho-a-hae-yo
to like
 

chǒ-nǔn tǔng-sa-nǔl cho-a-hae-yo.Yeong-mi and Michael.

Michael:
Yǒng-mi-ssi-nǔn ch’wi-mi-ga mwǒ-ye-yo?

Yǒng-mi:
chǒ-do tǔng-sa-nǔl cho-a-hae-yo.


 

One-shape Particles (-nǔn / ǔn vs. –do)

Michael:
 
chǒ-
nǔn
tǔng-sa-nǔl cho-a-hae-yo.
I like mountain climbing.
 
Yǒng-mi:
 
chǒ-
do
also; too
tǔng-sa-nǔl cho-a-hae-yo.
I too like mountain climbing.