Unit 1: Stage 8 Dialogue

Body
Chi-seon and Il-song.

Chi-sǒn:
Il-song-ssi-nǔn ǒ-ttǒ-ni-rǔl-ha-se-yo?

Il-song:
chǒ-nǔn wep ti-ja-i-nǒ-ye-yo.

 

Lee Chin-a and Gloria.

Lee Chin-a:
Kǔl-lo-ri-a-ssi!

Gloria:
ǒ, kyo-su-nim an-nyǒng-ha-se-yo?

Lee Chin-a:
yo-jǔm ǒ-ttǒ-k’e chi-nae-se-yo?

 
Lee Chin-a and Gloria.

Gloria:
chǒ-nǔn chal chi-nae-yo.
kyo-su-nim-do chal chi-nae-se-yo?

Lee Chin-a:
ne, tǒk-ppu-ne chal chi-nae-yo.
yo-jǔm pa-ppǔ-se-yo?

Gloria:
ne, ki-mal-si-hǒm ttae-mu-ne
cho-gǔm pa-ppa-yo.

 

Top of page