Answer Key

Body

Exercise 1

 1. si-ch’ǒng pu-t’a-k’am-ni-da. 
  ne, si-ch’ǒng-i-yo.

 2. Kyǒng-bok-kkung pu-t’a-k’am-ni-da.                       
  Kyǒng-bok-kkung-i-yo.

 3. Kung-nip-pang-mul-gwan pu-t’a-k’am-ni-da.
  Kung-nip-pang-mul-gwa-ni-yo.

 4. Yǒn-se tae-hak-kkyo pu-t’a-k’am-ni-da.
  Yǒn-se tae-hak-kkyo-yo.

 5. Tong-dae-mun si-jang pu-t’a-k’am-ni-da.
  a-ni-o, Tong-dae-mun si-jang-i-yo.

Exercise 2:

 1. Hwa-i-t’ǔ-sǒn-saeng-ni-mǔn Hang-gung-ma-rǔl a-ju chal ha-si-ne-yo!

 2. P’ol-ssi-nǔn k’ǒm-p’yu-t’ǒ-ge-i-mǔl a-ju chal ha-si-ne-yo!

 3. Pak-ssǒn-saeng-ni-mǔn no-rae-rǔl a-ju chal ha-si-ne-yo!

 4. Me-ri-ssi-nǔn su-yǒng-ǔl a-ju chal ha-si-ne-yo!