Unit 1: Stage 7 Giving and Receiving Compliments

 

Degrees of Praise

Three medalists.
Yǒng-ǒ-rǔl chal ha-si-ne-yo.


Hang-gung-ma-rǔl ha-si-ne-yo.


Hang-gung-ma-rǔl chal
ha-si-ne-yo.Hang-gung-ma-rǔl a-ju chal
ha-si-ne-yo.

 

Responding to a Compliment

a-ni-o, chal mo-t’ae-yo.  kam-sa-ham-ni-da.
chal hae-yo <--------> chal mo-t’ae-yo
chal <-----------------------> mot

Top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0