Unit 1: Stage 6 Dialogue Review

Body

ha-syǒ-ssǒ-yo
an honorific form
Chi-sǒn:
kǔ-i-rǔl ǒl-ma-na ha-syǒ-ssǒ-yo?
 
hae-ssǒ-yo
a modest manner
Il-song:
han o-nyǒn hae-ssǒ-yo.
 

Dialogue Review

Chi-sǒn and Il-song talking at a computer.

Chi-sǒn:                      
Il-song-ssi-nǔn ǒ-ttǒ-ni-rǔl-ha-se-yo?

Il-song:
chǒ-nǔn wep-ti-ja-i-nǒ-ye-yo.

 
Chi-sǒn and Il-song talking at a table.

Chi-sǒn:
kǔ-i-rǔl ǒl-ma-na ha-syǒ-ssǒ-yo?

Il-song:
han o-nyǒn hae-ssǒ-yo.

 

Top of page