Unit 1: Stage 6 Dialogue

Body

Chi-seon and Il-song talking while looking at a computer.

Chi-sǒn:
Il-song-ssi-nǔn
ǒ-ttǒ-ni-rǔl-ha-se-yo?

 

Il-song:
chǒ-nǔn
wep-ti-ja-i-nǒ-ye-yo.

 
Chi-seon and Il-song talking while sitting at a table.

Chi-sǒn:
kǔ-i-rǔl ǒl-ma-na
ha-syǒ-ssǒ-yo?

 

Il-song:
han o-nyǒn hae-ssǒ-yo.

 

The Sentence Pattern

No. 1

 
 
Subject Particles
Object Particles
 
(a consonant)
+
-ǔn // -i
-ǔl
 
(a vowel)
+
-nǔn // -ga
-rǔl
 

No. 2

 
Subject
+
Object
+
Verb (ending)
=
Declarative
 
 
Subject
+
Object
+
Verb (rising)?
=
Interrogative