Unit 1: Stage 4 Saying Hello

Body

Chi-sǒn:
pu-jang-nim,
an-nyǒng-ha-se-yo?

Pu-jang:
Chi-sǒn-ssi,
an-nyǒng-ha-se-yo?
in-sa-ha-se-yo.
i-bu-nǔn Chǒng
Chi-sǒn-ssi-im-ni-da.

 

Tae-ri:
an-nyǒng-ha-se-yo?

Cho Sǒng-min-im-ni-da.

man-na-sǒ
pan-gap-ssǔm-ni-da.

Chi-sǒn:
an-nyǒng-ha-se-yo?

Chǒng Chi-sǒn-im-ni-da.

chǒ-do man-na-sǒ
pan-gap- ssǔm-ni-da.

 

Chi-sǒn: 
Pu-jang-nim, an-nyǒng-ha-se-yo?

Pu-jang:
Chi-sǒn-ssi, an-nyǒng-ha-se-yo?

They know how to address each other, so we can assume that they are already acquainted.
 

Top of page