Unit 1: Stage 4 Review of Sound Patterns

Body

Dialogue 1

Ivan and Min-su sitting, drinking sodas and talking about their weekends. (1 of 3)

Chi-sǒn:
Pu-jang-nim, an-nyǒng-ha-se-yo?

Pu-jang:
Chi-sǒn-ssi, an-nyǒng-ha-se-yo? 
in-sa-ha-se-yo.
i-bu-nǔn Chǒng Chi-sǒn-ssi-im-ni-da.

 
Ivan and Min-su sitting, drinking sodas and talking about their weekends. (3 of 3)

Tae-ri:
an-nyǒng-ha-se-yo?  Cho Sǒng-min-im-ni-da.
man-na-sǒ pan-gap-ssǔm-ni-da.

Chi-sǒn:
an-nyǒng-ha-se-yo?  Chǒng Chi-sǒn-im-ni-da.
chǒ-do man-na-sǒ pan-gap-ssǔm-ni-da.

Listen to

 

Dialogue 2

 

Kang Myŏng-hee:
chŏ-nam-ja-bu-ni P’ol-ssi-ye-yo?

I Sang-ch’ŏl:
a-ni-o, P’ol-ssi-nǔn k’i-ga tŏ k’ŏ-yo.

 

Kang Myǒng-hee:
kŭ-rŏ-myŏn, chŏ-nam-ja-bu-ni P’ol-ssi-ye-yo?

I Sang-ch’ǒl:
ne, ma-ja-yo.  chǒ-nam-ja-bu-ni P’ol-ssi-ye-yo.

Listen to

 

Top of page