Unit 1: Stage 3 Vocabulary 2

Body

Demonstratives


chǒ-nam-ja-a-i

chǒ-yǒ-ja-a-i

kǔ-sa-ram
 

More on Subject Particles

Giving information:
(nǔn/ǔn)

chǒ-yǒ-ja-bu-nǔn I-sǒn-saeng-ni-mim-ni-da.
 
Emphasizing identification among others:
(i/ga)

chǒ-yǒ-ja-bu-ni I-sǒn-saeng-ni-mim-ni-da.
 

The Copular or "be" Verb

(a vowel) + ye-yo

i-sa-ra-mǔn nam-ja-ye-yo.
This person is a man.
 
(a consonant) + i-e-yo

i-sa-ra-mǔn sǒn-saeng-ni-mi-e-yo.
This person is a teacher.
 

Top of page