Unit 1: Stage 3 Height and the Comparative tǒ

Body


P'eng-ssi-nǔn k'i-ga cha-ga-yo.

chǒ-nǔn k'i-ga cha-ga-yo.
 

The Comarative Adverb tǒ


P'ol-ssi-nǔn k'i-ga k'ǒ-yo.

P'ol-ssi-nǔn k'i-ga tǒ k'ǒ-yo.
 

Kang Myǒng-hee:
kǔ-rǒ-myǒn, chǒ-nam-ja-bu-ni P'ol-ssi-ye-yo?

 

I Sang-ch'ǒl:
ne, ma-ja-yo. chǒ-nam-ja-bu-ni P'ol-ssi-ye-yo.

 
 

Top of page