Unit 1: Stage 3 Answer Key

Body

Exercise 1:

 1. I-sa-jang-ni-mǔn k’i-ga cha-ga-yo.
 2. Pak-kkyo-su-ni-mǔn ttung-ttung-hae-yo. 
 3. i-yǒ-ja-bu-nǔn ye-ppǒ-yo.
 4. chǒ-yǒ-ja-bu-nǔn nal-ssin-hae-yo.
 5. Sǒng-min-ssi-nǔn k’i-ga k’ǒ-yo.  

Exercise 2:

 1. a-ni-o, Kim-sa-jang-ni-mǔn tǒ ttung-ttung-hae-yo.
  ne, ma-ja-yo.  i-nam-ja-bu-ni  Kim-sa-jang-ni-mi-e-yo.
 2. a-ni-o, Pak-kkyo-su-ni-mǔn k’i-ga tǒ k’ǒ-yo. 
  ne, ma-ja-yo.  i-bu-ni Pak-kkyo-su-ni-mi-e-yo.
 3. a-ni-o, Ma-k’ǔ-ssi-nǔn k’i-ga tǒ cha-ga-yo. ne, ma-ja-yo. 
  i-nam-ja-bu-ni Ma-k’ǔ-ssi-ye-yo. 
 4. a-ni-o, Me-ri-nǔn tǒ ye-ppǒ-yo.
  ne, ma-ja-yo.  i-yǒ-ja-a-i-ga  Me-ri-ye-yo.
 5. a-ni-o, Kang-bu-jang-ni-mǔn tǒ nal-ssin-hae-yo.
  ne, ma-ja-yo.  i-yǒ-ja-bu-ni Kang-bu-jang-ni-mi-e-yo.
 6. a-ni-o, T’o-ma-sǔ-nǔn k’i-ga tǒ k’ǒ-yo.
  ne, ma-ja-yo. i-a-i-ga T’o-ma-sǔ-ye-yo.

Exercise 3:

 1. i-nam-ja-bu-ni Kim-sa-jang-ni-mi-e-yo?
 2. i-yǒ-ja-bu-ni Pak-ppu-jang-ni-mi-e-yo?
 3. i-nam-ja-bu-ni Ma-k’ǔ-ssi-ye-yo?
 4. i-yǒ-ja-a-i-ga Me-ri-ye-yo?

Top of page