Unit 1: Stage 10 Answer Key

Body

Section A: Vocabulary

 1. kyo-su-nim
  C.  Professor
   
 2. sa-jang-nim
  D.  Owner of a restaurant
   
 3. sǒn-saeng-nim
  A.  Teacher 
   
 4. pu-jang-nim
  B.  Head of a division in a company
   
 5. Chung-guk-ssa-ram
  C.  Chinese
   
 6. Hang-guk-ssa-ram
  A.  Korean
   
 7. Mi-guk-ssa-ram
  D.  American
   
 8. Il-bon-sa-ram
  B.  Japanese
   
 9. Tae-man-sa-ram
  E.  Taiwanese
   
 10. Nam-dae-mun-si-jang
  C.  South Gate Market
   
 11. Kyǒng-bok-kkung
  E.  Famous Korean palace
   
 12. Nam-dae-mun
  B.  South Gate
   
 13. Yǒn-se tae-hak-kkyo
  A.  Yonsei University
   
 14. si-ch’ǒng
  D.  City Hall
   
 15. nak-ssi
  F.  Fishing 
   
 16. kǔk-tchang
  G.  Movie theater 
   
 17. yǒng-hwa
  A.  Movie(s) 
   
 18. tǔng-san
  B.  Mountain climbing/hiking
   
 19. pol-ling
  H.  Bowling
   
 20. no-rae
  D.  Song
   
 21. k’ǒm-p’yu-t’ǒ-ge-im
  E.  Computer game
   
 22. t’e-ni-sǔ
  C.  Tennis
   
 23. k’i-ga k’ǒ-yo.
  C.  Tall.
   
 24. k’i-ga cha-ga-yo.
  E.  Short.
   
 25. nal-ssin-hae-yo.
  A.  Slim.
   
 26. ttung-ttung-hae-yo.
  B.  Heavyset.
   
 27. ye-ppǒ-yo.
  D.  Good-looking.
   

Section B: Structure

Grammar

 1. A: chǒ-nǔn hak-ssaeng-im-ni-da.  Su-jan-ssi-do hak-ssaeng-i-se-yo?
  B: ne, chǒ-do  hak-ssaeng-im-ni-da.
   
 2. A: Wen-di-ssi-nǔn Yǒng-guk-ssa-ra-mi-e-yo.  Te-ni-ssi-do Yǒng-guk-ssa-ra-mi-se-yo?
  B: a-ni-yo, chǒ-nǔn Chung-guk-ssa-ra-mim-ni-da.
   
 3. A: chǒ-yǒ-ja-ga Mi-hwa-ssi-ye-yo?
  B: a-ni-yo, Mi-hwa-ssi-nǔn tǒ ye-ppǒ-yo.

Functions

 1. chǒ-nǔn Che-im-sǔ K’u-nim-ni-da. (chǒ-nǔn) Mi-guk-ssa-ra-mim-ni-da/ (-i-e-yo).
   
 2. Ma-i-k’ǔ Sa-wa-sa-k’i-ssi-nǔn Il-bon-sa-ra-mi-e-yo?
   
 3. kyo-su-nim, i-bu-nǔn T’e-ri A-dam-sǔ-ssi-im-ni-da.
   
 4. man-na-sǒ pan-gap-ssǔm-ni-da.
   
 5. i-bu-ni Che-im-sǔ Mil-lǒ-ssi-ye-yo?
   
 6. Che-im-sǔ Mil-lǒ-ssi-nǔn k’i-ga tǒ k’ǒ-yo.
   
 7. i-yǒ-ja-a-i-nǔn Su-ja-ni-e-yo.
   
 8. (Your partner’s name-(n)ǔn)-ǒ-ttǒ-ni-rǔl ha-se-yo?
   
 9. kǔ-i-rǔl ǒl-ma-na ha-syǒ-ssǒ-yo?
   
 10. Ma-i-k’ǔl-ssi-nǔn ch’wi-mi-ga mwǒ-ye-yo?
   
 11. chǒ-nǔn t’e-ni-sǔ-rǔl cho-a-hae-yo.
   
 12. chǒ-nǔn mae-ju kǔk-tchang-e ka-yo.
   
 13. Kyǒng-bok-kkung pu-t’a-k’am-ni-da.
   
 14. Hang-gung-ma-rǔl (a-ju) chal ha-si-ne-yo.
   
 15. Nyu-yo-gi-yo?

Compliments

 1. Jae-in-ssi-nǔn su-yǒng-ǔl a-ju chal ha-si-ne-yo.
  Kim-sǒn-saeng-ni-mǔn yo-ri-rǔl chal ha-si-ne-yo.

Section C: Listening comprehension

Exchange 1

 1. Mr. Min: (professor = kyo-su-nim)
  Jǒng-min-ssi: (painter = hwa-ga)
   
 2. Jǒng-min-ssi is quite busy with work.
   
 3. Min kyo-su-nim did not refer directly to Jǒng-min-ssi because the subject of his question, “Jǒng-min-ssi,” had already been established.
   
 4. C) professor and (former) student

Exchange 2

 1. C) Classmates
   
 2. B) Korean and Chinese
   
 3. C) Speaking Korean well
   
 4. C) Studying Korean

Exchange 3

 1. C) They both drive taxis
   
 2. B) Mary
   
 3. A) Min-ch’ǒl’s hobbies and past-times
   
 4. A) Co-workers

Exchange 4

 1. C) Heavyset and very tall
   
 2. B) Female student
   
 3. C) Che-ni-ssi-ga tǒ ye-ppǒ-yo.