Unit 1: Stage 1 Full Names in Korean

Body

Some sample full names:

Family name
(1 syllable)
+
Given name
(2 syllables)
=
Full name
 

Kim + Ch'ǒl-su = Kim-Ch'ǒl-su

Cho + Sǒng-min = Cho-Sǒng-min

I (Lee) + Kǔn-jang = I-Gǔn-jang

I (Lee) + Sang-ch'ǒl = I-Sang-ch'ǒl

No + Min-a = No-Min-a

Chang + Chǒng-won = Chang-Jǒng-won

Kang + Myǒng-hi = Kang-Myǒng-hi


Kim Ch'ǒl-su, teaching Gloria and James

Kim Ch'ǒl-su:
chǒ-nǔn Kim Ch'ǒl-su-im-ni-da.Hang-gu-gǒ-sǒn-saeng-i-e-yo.

chǒ-nǔn Hang-guk-ssa-ra-mim-ni-da.
 

Top of page