Unit 1: Stage 1 Answer Key

Body

Exercise 1:

 1. chǒ-nǔn (your name) im-ni-da. 
 2. chǒ-nǔn (il, i, sam, sa) hang-nyǒ-nim-ni-da.
 3. chǒ-nǔn (your nationality) s(s)a-ra-mim-ni-da.

Exercise 2:

 1. Chang Sǒng-hun-ssi-nǔn i-hang-nyǒ-nim-ni-da.
  Chang Sǒng-hun-ssi-nǔn Hang-guk-ssa-ra-mi-e-yo.
 2. Chun-k’o Ma-sa-t’o-ssi-nǔn sa-hang-nyǒ-nim-ni-da.
  Chun-k’o Ma-sa-t’o-ssi-nǔn Il-bon-sa-ra-mim-ni-da.
 3. Ma-i-k’ǔl-ssi-nǔn sam-hang-nyǒ-nim-ni-da.
  Ma-i-k’ǔl-ssi-nǔn Mi-guk-ssa-ra-mim-ni-da.
 4. I P’eng-ssi-nǔn il-hang-nyǒ-nim-ni-da.
  I P’eng-ssi-nǔn Chung-guk-ssa-ra-mim-ni-da.

Exercise 3:

 1. Chang-sǒng-hun-ssi-nǔn i-hang-nyǒ-nim-ni-da. 
  Hang-guk-ssa-ra-mim-ni-da.
 2. Chun-k’o Ma-sa-t’o-ssi-nǔn sa-hang-nyǒ-nim-ni-da. 
  Il-bon-sa-ra-mim-ni-da.
 3. Ma-i-k’ǔl-ssi-nǔn sam-hang-nyǒ-nim-ni-da. 
  Mi-guk-ssa-ra-mim-ni-da.
 4. I P’eng-ssi-nǔn il-hang-nyǒ-nim-ni-da. 
  Chung-guk-ssa-ra-mim-ni-da.

Exercise 4:

 1. a-ni-o, chǒ-nǔn Il-bon-sa-ra-mim-ni-da.
 2. a-ni-o, chǒ-nǔn Hang-guk-ssa-ra-mim-ni-da.  
 3. a-ni-o, chǒ-nǔn Tae-man-sa-ra-mim-ni-da.
 4. a-ni-yo, chǒ-nǔn Mi-guk-ssa-ra-mim-ni-da.