Korean (Romanized) - English Glossary

Body

Units 0 - 1

 • a-i
  • child
 • a-ju
  • very, quite
 • a-ni-o
  • no
 • an-nyǒng-ha-se-yo
  • Hello
 • an-nyǒng-hi
  • peacefully, safely
 • an-nyǒng-hi ka-se-yo
  • Good bye
 • an-nyǒng-hi kye-se-yo
  • Good bye
 • ch’il-p’an
  • chalkboard
 • ch’ǒn-ma-ne-yo 
  • You are welcome.
 • ch’wi-mi
  • hobby
 • ch'aek
  • book
 • cha-ga-yo
  • (sb/smth is) short, small
 • cha-ju
  • frequently, often
 • chal
  • well, skillfully, carefully, safely, perfectly, properly, often, easily
 • chal-ga
  • Good bye
 • chal-ja
  • Good night (lit. sleep well) (said to close friends or young children)
 • che
  • my (humble)
 • chil-mun
  • question
 • chi-nae-da
  • to spend (time)
 • chǒ
  • I, me (humble)
 • chǒ-ǔi
  • my (humble)
 • cho-a-ha-da
  • to like, to enjoy
 • chǒ-gǒt
  • that thing (away from both speaker and listener)
 • cho-kǔm
  • a little, a bit
 • chom
  • a little, a bit
 • chung-gan-si-hǒm
  • mid-term exam
 • chung-gu-gǒ
  • Chinese (language)
 • Chung-guk
  • China
 • Chung-guk-sa-ram
  • Chinese (person)
 • dong-dae-mun
  • East Great Gate
 • dong-dae-mun si-jang
  • East Great Gate Market
 • ha-da
  • to do
 • hae-ssǒ-yo
  • did
 • han
  • approximately
 • hang-gu-gǒ
  • Korean (language)
 • Hang-guk
  • Korea
 • Hang-guk-sa-ram
  • Korean (person)
 • hang-gung-mal 
  • Korean (language)
 • hang-nyǒn
  • academic year
 • ha-si-da
  • to do (honorific)
 • ha-syǒ-ssǒ-yo
  • did (honorific)
 • hwa-ga
  • artist, painter
 • i
  • two
 • i-gǒt
  • this thing (near speaker)
 • i-hang-nyǒn
  • sophomore
 • il
  • 1)one
  • 2) work, job
 • Il-bon
  • Japan
 • il-bo-nǒ
  • Japanese (language)
 • Il-bon-sa-ram
  • Japanese (person)
 • il-hang-nyǒn
  • freshman
 • in-sa
  • greeting
 • i-tta
  • 1) to exist
  • 2) to have
 • k’i
  • height
 • k’ǒm-p’yu-t’ǒ-ge-im
  • computer game
 • k’ǒ-yo
  • (sb/smth is) tall
 • ka-da
  • to go
 • kam-sa-ham-ni-da 
  • Thank you.
 • ka-se-yo
  • polite form of ka-da
 • ka-su
  • singer
 • ki-mal-si-hǒm
  • final exam
 • kol-pǔ
  • golf
 • ko-map-ssǔm-ni-da 
  • Thank you.
 • k'ǒm-p’ǔ-t’ǒ
  • computer
 • kong-bu
  • study (n.)
 • kǒ-ǔi
  • almost
 • kǔ-gǒt
  • that thing (near listener)
 • kǔk-tchang
  • movie theater
 • Kung-nip pang-mul-gwan
  • National Museum of Art History
 • kǔ-ri-go
  • and
 • kǔ-rǒ-myǒn
  • if so, then
 • kye-si-da 
  • to be, to exist (honorific of i-tta)
 • kyǒng-bok-kkung
  • Kyǒng-bok Royal Palace
 • kyǒ-su
  • professor
 • mae-dal
  • every month
 • mae-il
  • every day
 • mae-ju
  • every week
 • mae-nyǒn
  • every year
 • ma-ja-yo
  • (sb/smth is) right
 • mal
  • language, words
 • man
  • only
 • ma-ni
  • many, much
 • Mi-guk
  • United States
 • Mi-guk-sa-ram
  • American
 • mǒ-ri
  • hair, head
 • mot
  • cannot
 • mo-tu
  • all
 • mwǒ
  • what
 • mu-ǒt
  • what
 • nak-ssi
  • fishing
 • nal-ssin-hae-yo
  • (sb is) thin, slim
 • nam-dae-mun
  • South Great Gate
 • nam-dae-mun si-jang
  • South Great Gate Market
 • nam-ja
  • male, man
 • nam-ja-a-i
  • boy
 • ne
  • yes
 • no-rae
  • song
 • nun
  • eye(s)
 • ǒ-di
  • what place
 • ǒ-di-ro
  • to where
 • ǒl-ma-na
  • how much, how many
 • o-nyǒn
  • five years
 • ǒp-tta
  • 1) to not exist
  • 2) to not have
 • ǒ-sǒ
  • please
 • ǒ-sǒ o-se-yo
  • Welcome!
 • ǒ-sǒ tǔ-se-yo
  • Enjoy your meal!
 • ǒ-ttǒ-k’e
  • how
 • ǒ-ttǒn
  • what kind of, which
 • pa-ppa-yo
  • (sb is) busy (polite form)
 • pa-ppǔ-da
  • to be busy
 • pa-ppǔ-se-yo
  • (sb is) busy (honorific)
 • pol-ling
  • bowling
 • pu-jang
  • Manager (title)
 • pun
  • person (honorific of saram)
 • pu-t’ak
  • favor
 • pu-t’ak-ham-ni-da
  • Please do me a favor.
 • sa
  • four
 • sa-hang-nyǒn
  • senior (academic year)
 • sa-jang
  • president of a company
 • sam
  • three
 • sam-hang-nyǒn
  • junior (academic year)
 • sa-ram
  • person
 • si-ch’ǒng
  • City hall
 • si-hǒm
  • examination, test
 • si-jang
  • market
 • sǒn-saeng-nim
  • teacher
 • su-yǒng
  • swimming
 • t’aek-si
  • taxi
 • t’e-ni-sǔ
  • tennis
 • Tae-man
  • Taiwan
 • Tae-man-sa-ram
  • Taiwanese (person)
 • tae-dap
  • answer
 • ta-si
  • again
 • ti-ja-i-nǒ
  • designer
  • more … (than)
 • tǒk-ppu-ne
  • thanks to, due to
 • ttung-ttung-hae-yo
  • (s.o. is) heavyset, fat
 • t'ǔng-san
  • mountain climbing, hiking
 • tǔt-kki
  • listening
 • ǔm-sik
  • food
 • yǒ-ja-a-i
  • girl
 • yo-jǔm
  • these days
 • yo-jǔ-ǔm
  • these days
 • yǒng-hwa
  • movie
 • yǒng-ǒ
  • English (language)